The Blogs

วารสาร Happy Workplace on Logistics ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ วารสาร Happy Workplace on Logistics ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เราจัดทำเพื่อให้สาระความรู้ในเรื่องโลจิสติกส์ และการสร้างองค์กรแห่งความสุข รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ โดยสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สสส.ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการ “โครงการมิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก” ซึ่งเป็นโครงการที่เราพยายามจะให้คุณภาพชีวิตของบุคลากรในโลจิสติกส์ที่ต้องประสบกับสภาภาวะตึงเครียดการ หรือทำงานที่ไม่เป็นเวลา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในส่วนของหนังสือ Logistics Clinic ฉบับแรกนี้นั้นทางทีมงานได้พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างสรรค์และคัดสรรสาระ ความรู้ และความบันเทิง เพื่อให้แตกต่างไปจากนิตยสารหรือหนังสือเกี่ยวกับ Logistics โดยทั่วไปที่มักจะเน้นทางด้านวิชาการ แต่เราพยายามที่จะสอดแทรกเพื่อให้ได้ทั้งสาระ ความรู้ และความบันเทิงเข้าไปเพื่อให้หนังสือ Logistics Clinic เป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้อ่านทุกท่าน ไม่ว่าจะระดับ CEO จนถึงระดับพนักงานทั่วไป เพื่อเป้าหมายในการทำให้ทุกคนมีสุขภาวะที่ดี

ผู้แต่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
บรรณาธิการ 0 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่
วันที่เพิ่ม 2014-11-26 14:33:28
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด