The Blogs

วารสาร Happy Workplace on Logistics ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ วารสาร Happy Workplace on Logistics ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
รายละเอียด

เล่มนี้ยังคงเนื้อหาไว้ครบถ้วนต่อจากเล่มที่แล้ว เนื้อหาภายในเล่มยังคงพูดถึงสาระความรู้ในเรื่องโลจิสติกส์ และการสร้างองค์กรแห่งความสุข รวมถึงสาระน่ารู้ต่างๆ ทางทีมงานยังคงที่จะสร้างสรรค์และคัดสรรสาระความรู้ และความบันเทิงเพื่อให้แตกต่างไปจากนิตยสารหรือหนังสือ Logistics ทั่วไปที่มักจะเน้นทางด้านวิชาการ ยังสอดแทรกแนวคิดการออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารแสนอร่อยที่คุณไม่ควรพลาด

ผู้แต่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
บรรณาธิการ 0 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่
วันที่เพิ่ม 2014-11-26 14:49:30
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด