คู่มือวัดสร้างสุข (5ส ภาคประชาชน)

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ คู่มือวัดสร้างสุข (5ส ภาคประชาชน)
รายละเอียด

     หนังสือคู่มือ วัดสร้างสุข (5ส ภาคประชาชน) เกิดจากการดำเนินโครงการ "วัดสร้างสุข" ที่ได้นำเสนอแนวทางและวิธ๊การที่จะสร้างสังคมแห่งความสุข ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องราวขิง 5ส ในชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความมีวินัยของคนในชาติ โดยการประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนากับ 5สเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ - -
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-03-05 11:58:10
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด