123 สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ 123 สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข
รายละเอียด

หนังสือ “1 2 3 สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข” เล่มนี้ นำเสนอแนวทางการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยเนื้อหาประกอบด้วย
\n2 ส่วน คือ 

\n\n

ส่วนนำ ซึ่งนำเสนอภาพรวมขององค์กรแห่งความสุข และแนะนำ 5+1 เครื่องมือ เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 

\n\n

ส่วนที่ 2 นำเสนอเครื่องมือสร้างความสุข5+1 เครื่องมือหรือ 6เครื่องมือ ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 3 ประเภทคือ
\n          1. เครื่องมือที่นำเสนอกรอบความคิดองค์กรแห่งความสุข
\nจำนวน 1 เครื่องมือ คือ HOME Model
\n         2. เครื่องมือที่นำเสนอกระบวนการสร้างความสุข มี 2 เครื่อง
\nมือ ได้แก่ HeHa และ Happy 8 Menu
\n          3. เครื่องมือที่นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์องค์กร จำนวน 3 องค์กร ได้แก่ HAPPINOMETER, Happy Workplace Index และ
\nROI

\n

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 ชาญวิทย์ วสันธนารัตน์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2017-01-25 11:39:39
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด