นวัตกรรมสร้างสุข

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ นวัตกรรมสร้างสุข
รายละเอียด

     หนังสือ “นวัตกรรมแห‹งความสุข” เล‹มนี้จะช‹วยจุดประกายใหŒท‹านมีแนวทางการสรŒางความสุขในองคกร อย‹างไรก็ตาม
การสรŒางองคกรแห‹งความสุขเปšนลักษณะเฉพาะที่แต‹ละองคกรตŒองมีความคิดสรŒ้างสรรค์ เพื่อพัฒนาแนวทางการสรŒางความสุขใหŒเหมาะสมกับบริบทขององคกรมากที่สุด

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 นพพร 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2017-01-25 11:40:42
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด