MISSION IMPOSSIBLE รหัสความสุขที่ถูกลืม

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ MISSION IMPOSSIBLE รหัสความสุขที่ถูกลืม
รายละเอียด

      หนังสือ “Mission Impossible รหัสความสุขที่ถูกลืม” เลํมนี้เป็นความแปลกใหมํที่นำติดตามของการคิดนอกกรอบ ด๎วยการ
เรียนรู๎กลยุทธ์การเผยแพรํคริสต์ศาสตร์ในประเทศไทย แล๎วนำมาปรับใช๎กับการสร๎างองค์กรแหํงความสุข หนังสือเลํมนี้เป็นการแนะนำ
แนวทางการสร๎างแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรแหํงความสุขจากประสบการณ์ของวิสาหกิจชุมชนแหํงหนึ่งในภาคเหนือ ประสบการณ์การ
ทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อและพฤติกรรมของมิชชันนารี และจากประสบการณ์การสร๎างองค์กรแหํงความสุข 100 องค์กรของสมาคม
เครือขำยบริการวิศวการ

 

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 13:33:12
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด