บ้านขนมนันทวัน ขนมเพื่อสังคม

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ บ้านขนมนันทวัน ขนมเพื่อสังคม
รายละเอียด

        หนังสือ “บ้านขนมนันทวัน ขนมเพื่อสังคม” เป็นเรื่องราวการสร้างองค์กรแห่งความสุข ของบ้านขนมนันทวัน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งรวบรวมจากคำสัมภาษณ์ของผู้บริหารและพนักงาน แล้วนำเสนอตามกรอบแนวคิดขององค์กรแห่งความสุข ของสำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) ซึ่งองค์กรแห่งความสุขมีลักษณะสำาคัญ คือ องค์กรที่ คนทำางานที่มีความสุข ที่ทำางานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ - -
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-08-22 07:48:06
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด