แนวคิดและแนวทางการประเมินโครงการ: กรณีศึกษาการประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรระดับพื้นที่

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ แนวคิดและแนวทางการประเมินโครงการ: กรณีศึกษาการประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรระดับพื้นที่
รายละเอียด

หนังสือ “แนวคิดและแนวทางการประเมินโครงการ: กรณีศึกษาการประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรระดับพื้นที่” เป็นหนึ่งในผลผลิตของการดำ เนินโครงการฯ ในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามประเมินผลในระยะที่ผ่านมาโดยคาดหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง ในการนำ ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาการทำ งาน เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์องค์กร
แห่งความสุข และแบ่งปันให้เกิดความสุขในสังคมที่ขยายวงกว้างออกไป

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-10-16 13:40:14
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด