คู่มือแปลภาษาอาเซียน

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ คู่มือแปลภาษาอาเซียน
รายละเอียด

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace) ภายใต้โครงการ "มิติใหม่ของการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก" ได้จัดทำ "คู่มือแปลภาษาอาเซียน" สำหรับกลุ่มงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย ภาษาเวียดนาม ภาษาเมียนมาร์ ภาษากัมพูชา ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาบรูไน ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษามาเลเซีย ภาษาสิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคลากรและผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อไป

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่
วันที่เพิ่ม 2014-11-26 15:30:38
ประเภท
ดาวโหลด

รายละเอียด