Module 1 กระตุ้นและ ก่อให้เกิด การแลกเปลี่ยน เรียนรู้

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ Module 1 กระตุ้นและ ก่อให้เกิด การแลกเปลี่ยน เรียนรู้
รายละเอียด

     หนังสือเล่มนี้ นำเสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อนด้านองค์ความรู้ เพื่อกระตุ้นและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้รูปแบบกระบวนการอบรมให้ความรู้ สัมมนาเชิงปฏิบัติ และถอดองค์ความรู้จากทุกกิจกรรม ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆมาไว้ในหนังสือเล่มนี้ ซึงสามารถนำไปสู่กระบวนการถ่ายทอดบทเรียนจากกลุ่มองค์กรในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้ต่อไป

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 10:53:05
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด