HR Check up (Box Set) การประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ HR Check up (Box Set) การประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รายละเอียด

         หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลการวิจัยเรื่อง “การสร้างเครื่องมือประเมินความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำองค์การไปสู่องค์การสุขภาวะ” ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทุนสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนกาiสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพที่พึงประสงค์ด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อสร้างเครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2017-02-02 14:52:15
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด