สุขกันเถิดเรา HR Care Meter

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ สุขกันเถิดเรา HR Care Meter
รายละเอียด

      HR Care Meter (version I) คือ เครื่องมือวินิจฉัยระบบบริหาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกิจการให้นำพาองค์การไปสู่องค์การสุขภาวะและสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของกิจการ

     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการนำ HR Care Meter (version I) วินิจฉัยระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ ทำให้หน่วยงานได้ข้อมูลเชิงประจักษ์และสามาร5นำข้อมูลดังกล่าวประกอบการวางแผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกิจการเพื่อให้บุคลากรเกิดความสุข ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นองค์การสุขภาวะโดยไม่ละทิ้งผลิตภาพและเป้าหมายเชิงธุรกิจ

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2016-11-10 10:58:17
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด