นวัตกรรมสร้างสุขปี2

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ นวัตกรรมสร้างสุขปี2
รายละเอียด

      หนังสือนวัตกรรมแห่งความสุข ปี 2 นี้รวบรวมนวัตกรรมแห่งความสุขที่องค์กรต่างๆ ส่งมาจำนวน 29 นวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อนำเสนอแบบอย่างของการจัดกิจกรรมความสุขที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร ทั้งนี้เพราะลักษณะสำคัญขององค์กรแห่งความสุขประการหนึ่ง คือ ความสามารถออกแบบและพัฒนาแนวทางการสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรได้

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 กรพินธุ์ คชรัตน์ ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ สาธิต ตีเมืองซ้าย ฐิตาภา 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2018-01-26 15:45:56
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด