บาร์ธรูม ดีไซน์

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ บาร์ธรูม ดีไซน์
รายละเอียด

       หนังสือ “สรŒ้างสรรคจากใจ” เปšนเรื่องราวการสรŒางองคกรแห่‹งความสุขของบริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด โดยนำเสนอแนวคิด
หรือทัศนคติเกี่ยวกับความสุข กระบวนการสรŒางองคกรแห‹งความสุข และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด เปšนบริษัท SMEs ไทย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ดŒวยบริษัทมีหลักการบริหารที่สำคัญคือ หลักธรรมาภิบาล
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสุข เมื่อส‹วนผสมทุกอย‹างลงตัว ทำใหŒเกิดบรรยากาศการทำงานแบบงานไดŒผล คนเปšนสุข
ตามแบบฉบับของบริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด

ผู้แต่ง
บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ -
วันที่เพิ่ม 2016-11-18 10:06:55
ประเภท
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด