อ.สง่า ดามาพงศ์ บรรยายความสุขในองค์กร บรรยาย happy workpalce forum ครั้งที่5 

งานประชุมสัมมนาวิชาการ Happy Workplace Working Group Meeting 2015

หัวข้อ “สุขภาพของพนักงานคือพื้นฐานขององค์กรแห่งความสุข”

วันศุกร์ ที่ 30 มกราคม พ. ศ. 2558 ห้องประชุม 201 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันที่เพิ่ม : 2015-02-12 09:11:58