งานประชุมสัมมนาวิชาการ Happy Workplace Working Group Meeting 2015

หัวข้อ “สุขภาพของพนักงานคือพื้นฐานขององค์กรแห่งความสุข”

วันศุกร์ ที่ 30 มกราคม พ. ศ. 2558 ห้องประชุม 201 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

PART2: https://www.youtube.com/watch?v=pLDAHlnFhzg

PART3:  https://www.youtube.com/watch?v=yA9Ms2kT5Fs

PART4: https://www.youtube.com/watch?v=28rmuTGqUz4

วันที่เพิ่ม : 2015-02-18 09:56:25