Share ชิม Shop Happiness model การสร้างสุขหลากสไตล์ จากองค์กรต้นแบบและภาคีเครือข่าย

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น

วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม  2558  ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ( สสส.)

วันที่เพิ่ม : 2015-06-08 16:33:31