โครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น
เสนอ Inspiration & Sharing Experiences # Episode 5
Session 1 : สุขระหว่างทำงานและสุขอย่างยั่งยืนเป็นอย่างไร ? นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. )

วันที่เพิ่ม : 2017-02-10 16:55:51