1.ความเป็นมาของโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย

2.คณะกรรมการอำนวยการสร้างสุข

3.การจัดกิจกรรมสร้างสุข Happy Workplace 

4.การขับเคลื่อนงานสร้างสุของค์กรต้นแบบ

 

 

วันที่เพิ่ม : 2017-11-20 12:19:59