เนื้อหาของวีดิทัศน์เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลปัญหา
สุขภาพพระสงฆ์ที่มีสาเหตุสำคัญมาจากการฉันอาหารที่ฆราวาสถวาย การนำเสนอข้อมูลเรื่องการตักบาตรทัง้
การเลือกอาหารคาว หวาน และอาหารที่ดีต่อสุขภาพพระสงฆ์ ตลอดจนการสาธิตการประกอบอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพของพระสงฆ์ เพื่อเป็นการเพมิ่ ความรู้ในการตักบาตร และเพมิ่ ทักษะในการเลือกและปรุงอาหารที่
ส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์

วันที่เพิ่ม : 2014-02-19 10:48:26