การสัมมนา หัวข้อ เภาพอนาคตของประเทศไทยและสถานที่ทำงานในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

            โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  ณ วันที่ 6 มิ.ย.2557 เนื่องในกิจกรรม Happy workplace Forum 2014 ครั้งที่1

ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

วันที่เพิ่ม : 2014-06-09 09:56:48