การสัมมนาโครงการสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะจังหวัดปทุมธานี  ระยะที่ 2

หลักสูตร  “TREND HR สร้างสุข  2014 ”

จัดโดย  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC) และภาคีเครือข่าย

วันศุกร์ที่  24  มกราคม  2557   เวลา  08.30 น. – 16.00 น.

ณ  ห้องปทุมธานี  โรงแรมแมนฮัตตั้น  อำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี

วันที่เพิ่ม : 2014-08-15 12:41:53