อุดรกระจกรถยนต์ (Udon Auto Glass) ของเสียจากการผลิต เศษวัสดุที่ถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง ล้วนเป็นต้นทุนที่องค์กรต้องจ่ายทั้งสิ้น

วันที่เพิ่ม : 2014-11-05 15:10:05