Happy Soul (68)

Happy Soul คืออะไร

การเป็นผู้มีคุณธรรมและความกตัญญู (Happy Soul) คือ การเป็นผู้ที่มีคุณธรรม โดยเฉพาะหิริ โอตัปปะ (ความละอาย และเกรงกลัวต่อการกระทำของตน) ซึ่งเป็นคุณธรรมเบื้องต้นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์ และเป็นคุณธรรมที่สำคัญต่อการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ควรมีคุณธรรมอื่นๆ เช่น การเป็นคนดี มีศรัทธาต่อศาสนา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา เป็นต้น

กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม องค์กร/บริษัท/ส่วนงาน/โรงงาน/หน่วยงาน วันที่บันทึก
หนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพในช่่องปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหม้าสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง ดูข้อมูล
ใส่บาตรประจำเดือนเกิด บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด ดูข้อมูล
เทศน์มหาชาติ ดูข้อมูล
การปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ดูข้อมูล
แม่เล็ก ร่วมใจสามัคคี ทำความดีเพื่อพ่อ บริษัท ไทยเอเชียบิสกิท จำกัด (แม่เล็ก) ดูข้อมูล
การทำบุญประจำปี บริษัท เอ็ม ซี พี เพอร์คัสชั่น จำกัด ดูข้อมูล
งานดี คนเป็นสุข บริษัท เจเอสอาร์ บีทีเอส อิลาสโตเมอร์ จำกัด ดูข้อมูล
ปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชาสำหรับผู้ต้องขังแดนควบคุมพิเศษ กองสารสนเทศ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ดูข้อมูล
ทำบุญตักบาตร ดูข้อมูล
ตักบาตร บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด ดูข้อมูล
ธรรมมะบรรยาย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสำเร็จรูป (ฉะเชิงเทรา) ดูข้อมูล
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลากร ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ดูข้อมูล
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งออกพรรษา บริษัท โตโยต้า โบโชคุฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ดูข้อมูล
อบรมกิจกรรมสร้างความสุขและความผูกพันภายในองค์กร ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย ดูข้อมูล
ธรรมะกับธรรมชาติเพื่อการพัฒนาศักยภาพชีิวิต บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ดูข้อมูล
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด มหาชน ดูข้อมูล
ธรรมะบรรยาย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (จ.ราชบุรี) ดูข้อมูล
คุณธรรมจริยธรรมเป็นเลิศเกิดผลงานสานต่อองค์กรคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ดูข้อมูล
คุณธรรม จริยธรรม บริษัท ไพร์มบ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัด ดูข้อมูล
เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดี สมาคมคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพ ดูข้อมูล
โครงการวันเกิดอิ่มบุญ บริษัท อธิตะ กรุ๊ป จำกัด ดูข้อมูล
ทำบุญตักบาตรประจำเดือน ดูข้อมูล
กิจกรรมสร้างสุขในวันศุกร์สิ้นเดือน ดูข้อมูล
ธรรมะสวัสดี ดูข้อมูล
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ดูข้อมูล
งดเหล้า เข้าพรรษา บริษัท เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดูข้อมูล
โครงการทำบุญเข้าพรรษา 9 วัด ดูข้อมูล
โครงการถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558 ดูข้อมูล
โครงการพัฒนาวัดเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี 2558 ดูข้อมูล
องค์กรแห่งความสุข รู้รัก สามัคคี ดูข้อมูล
โครงการ ส่งเสริมประเพณี สืบสานวัฒนธรรม ดูข้อมูล
ศูนย์สุขภาพจิต ดูข้อมูล
กิจกรรม “สุขสนทนา” ดูข้อมูล
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการตำรวจ ดูข้อมูล
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดูข้อมูล
ทำบุญตักบาตร (ในวันพระ) ดูข้อมูล
โครงการตักบาตรประจำเดือน ดูข้อมูล
ทำบุญวันสงกรานต์ ดูข้อมูล
สร้างสุขด้วยสติในองค์กร บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ดูข้อมูล
แห่ยอดพระเจดีย์ทราย ดูข้อมูล
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับพนักงาน ดูข้อมูล
กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งและธรรมบรรยาย ดูข้อมูล
อิสลามบรรยาย ดูข้อมูล
ตู้แดงความดี ดูข้อมูล
การปฏิบัติธรรมนำสุข ดูข้อมูล
SAR จิตปัญญาเพื่อการเยียวยารักษา ดูข้อมูล
เข้าพรรษางดเหล้าเพื่อคนที่รัก บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) ดูข้อมูล
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ดูข้อมูล
ปฏิบัติธรรม (ตักบาตรหน้าโรงงาน) ดูข้อมูล
ตักบาตรสุขใจ ดูข้อมูล
Happy TKT ดูข้อมูล
Gbev ร่วมใจทำบุญเข้าพรรษา ดูข้อมูล
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ดูข้อมูล
Study Field trip ดูข้อมูล
ปั่นปันบุญ ดูข้อมูล
การสวดมนต์เย็น ดูข้อมูล
ถวายเทียนพรรษา ศึกษาวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ดูข้อมูล
Format จิตร Delete อารมณ์ ดูข้อมูล
ตักบาตร-ถวายเทียน ในวันเข้าพรรษา ดูข้อมูล
สวดมนต์ สร้างสุข ดูข้อมูล
หล่อเทียนเข้าพรรษา ดูข้อมูล
Majestic Way ดูข้อมูล
ไม่ระบุ ดูข้อมูล
ทำบุญบริษัท บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดูข้อมูล
โครงการวันเกิด “ยิ้มสดใส สุขใจได้บุญ” ดูข้อมูล
ทำบุญเลี้ยงพระ/ พนักงานประจำปีเนื่องในวันเกิดบริษัท ดูข้อมูล
ทอดกฐินประจำปี ดูข้อมูล
เข้าวัดสงบจิตสงบใจ ดูข้อมูล