Happy Brain (64)

Happy Brain คืออะไร

การเป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงาน (Happy Brain) คือ การศึกษาหาความรู้ การพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อให้เป็นมืออาชีพ และเพื่อให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม องค์กร/บริษัท/ส่วนงาน/โรงงาน/หน่วยงาน วันที่บันทึก
็Happy Safety talk ดูข้อมูล
Kaizen บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ดูข้อมูล
Safety Week บริษัท อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด ดูข้อมูล
SEE 2017 (Safety Energy Environment 2017) บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด ดูข้อมูล
็Happy Workplace บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน (ฝ่ายคลัง) ดูข้อมูล
smart forklift driver บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด ดูข้อมูล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยการโค้ช คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ดูข้อมูล
อบรมเพิ่มความรู้ความสามารถแก่บุคลากรภายในองค์กร บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด ดูข้อมูล
แลกเปลี่ยนความรู้ผ่านตัวหนังสือ บริษัท ไทยชินเอเซโกะ จำกัด ดูข้อมูล
พัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ดูข้อมูล
โครงการสร้างสุขด้วยสติ ทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน กองเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ดูข้อมูล
โครงการพัฒนาคุณภาพงานประจำโดยการวิจัย โรงพยาบาลน่าน ดูข้อมูล
ให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวของผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันและเบาหวาน บริษัท สยามซานิทารีฟิตติงส์ จำกัด ดูข้อมูล
ฝึกอบรมนักวิชาการสร้างสุของค์กร (นสอ.) สถาบันวิจัยสังคมจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
พัฒนาระบบสุขภาพในองค์กร: การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในวงงานรัฐสภา สำนักงานบริการทางแพทย์ประจำรัฐสภา/สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดูข้อมูล
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ก่อนวันหยุดยาว บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ดูข้อมูล
IT thirit head team บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด ดูข้อมูล
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์พนักงานไทย-MOU บริษัท อาหารสยาม มหาชน จำกัด ดูข้อมูล
โอลิมปิก (เพิ่มทักษะในการทำงาน) บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดูข้อมูล
refresh training พนักงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ดูข้อมูล
KM Quality Community บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ดูข้อมูล
Technician on demand บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ดูข้อมูล
บ้านแห่งการเรียนรู้ บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด ดูข้อมูล
พัฒนาคุณภาพบุคคลตามวิชาชีพ สถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดูข้อมูล
ให้ความรู้ด้านการบริหารทรรัพยากรมนุษย์ สมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร ดูข้อมูล
อบรมความรู้เครื่องมือทางการแพทย์ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย ดูข้อมูล
กิจกรรมพัฒนาองค์กร สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดูข้อมูล
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน บมจ. การบินไทย ฝ่ายครัวการบิน (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) ดูข้อมูล
การพัฒนาความรู้ การพัฒนาการศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย จำกัด ดูข้อมูล
เรียนภาษาอังกฤษ Beginner & Conversation บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด ดูข้อมูล
การฝึกอบรม การช้งาน MS Excel บริษัท ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน) ดูข้อมูล
HR.News บริษัท NGG Timepieces Co.,Ltd. ดูข้อมูล
การสร้างฐานองค์ความรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตภาพอย่างยั่งยืน ดูข้อมูล
VINYTHAI HSE DAY (วันอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม) ดูข้อมูล
ทำด้วยใจ ให้อย่างมีความสุข ดูข้อมูล
OJT (Oishi Daily) ดูข้อมูล
Lunch symposium โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ดูข้อมูล
Happy Brain: BDMS Core Value ดูข้อมูล
Happy workplace ดูข้อมูล
พัฒนาอาจารย์ใหม่ ดูข้อมูล
The Talad Guru รู้จริงเรื่องงาน ดูข้อมูล
การสร้างสุของค์กร Neoexhibit 2559 ดูข้อมูล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติถ่ายทอดความรู้ประมวลจริยธรรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดูข้อมูล
แสงงามปันความรู้ ดูข้อมูล
(กิจกรรม) ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือการตัดเนื้อ ดูข้อมูล
โครงการเกษียณเกษม ดูข้อมูล
เปลี่ยนความคิดพิชิตกำไร ดูข้อมูล
อบรมพฤติกรรมการบริการ เน้นการให้บริการผู้มารับบริการ การสื่อสาร และสร้างความประทับใจ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม ดูข้อมูล
โรงเรียนในโรงงาน ดูข้อมูล
ศุกร์ สุข สุด ๆ ดูข้อมูล
โครงการกิจกรรมสัมพันธ์สัญจรประจำปี ดูข้อมูล
Business email writing for AEC ดูข้อมูล
Interface Values Communication & Driven Program 2016 ดูข้อมูล
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน *ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 ดูข้อมูล
AI Punching Process Training Media ดูข้อมูล
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน (Happy Workplace) ดูข้อมูล
ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.6) กศน. ดูข้อมูล
การพัฒนาภาวะผู้นำกับทักษะเพื่อการบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ดูข้อมูล
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงาน ดูข้อมูล
Happy Learning Project ดูข้อมูล
Training Center ดูข้อมูล
ห้องสมุดในโรงงาน ดูข้อมูล
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานภาครัฐสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ดูข้อมูล
จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จขององค์กร ดูข้อมูล