HWP ทำอย่างไร

จะเริ่มทำ Happy workplace อย่างไรดี?

8 วามสุข 8 ขั้นตอน

Happy 8 Workplace-IconHappy 8 Workplace-IconHappy 8 Workplace-IconHappy 8 Workplace-IconHappy 8 Workplace-IconHappy 8 Workplace-IconHappy 8 Workplace-IconHappy 8 Workplace-Icon

1.เรียนรู้ทำความเข้าใจ แนวคิด happy workplace เพื่อให้เข้าใจและรู้เป้าหมายของการทำ happy workplace

แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจ แนวคิดhappy workplace

 • t_CCF04042556_0005-4
 • DOWNLOAD  หนังสือคลิ๊กเลยครับ 
 • วีดีโอ บรรยายแนวคิด happy workplace โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ Click here
 • เข้าอบรม หลักสูตร happy workplace ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่  www.maryl.cochranfirmcriminaldefense.com
 • เชิญวิทยากร เข้าบรรยายให้ความรู้ภายในองคกร ติดต่อศูนย์ Happy Workplace Center 02-718-1944
 • ศึกษาดูงาน องค์กรต้นแบบด้านสุขภาวะ ติดต่อขอข้อมูลได้ที่ Happy workplace Center 02-718-1944

2.ขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร  แล้วจัดตั้งคณะทำงานภายในองค์กร หรืออาจจะเรียกว่า “นักสร้างสุของค์กร”

3.สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาในองค์กร เพื่อกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม happy workplace โดยอาศัยเครื่องมือสร้างสุข ที่ สสส.พัฒนาขึ้น ดังนี้

 • Icon-Happy-ModelHappy Home Model เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจคุณลักษณะหรือรูปแบบขององค์กรแห่งความสุข ซึ่งมองผ่าน3 มุมมอง ได้แก่ มุมมององค์กร มุมมองระดังผู้บริหารความสุขในองค์กร และมุมมองผู้ปฏิบัติงาน DOWNLOAD
 • Icon-HappinometerHAPPINOMETER  เป็นเครื่องมือในการสำรวจ ติดตาม ประเมินผล ความสุขของบุคคลในองค์กรDOWLOAD

 หมายเหตุ ติดต่อขอแบบสำรวจความสุขระดับบุคคล ได้ที่  http://www.happinometer.com/

 • Icon-Happy-Workplace-IndexHAPPY WORKPLACE INDEX  เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนากระบวนการและกิจกรรมที่จัดขึ้นให้เกิดดผลต่อการสร้างสุขในองค์กร โดยมองผ่าน 5 มิติ คือ 1.การจัดการ  2.บรรยากาศ 3.กระบวนการสร้างสุข  4.สุขภาพกายแะสุขภาพใจ 5.ผลลัพธ์  DOWLOAD 

4.วางแผนการดำเนินโครงการ  โดยอาศัยเครื่องมือสร้างสุข ที่ สสส.พัฒนาขึ้น ดังนี้

 • Icon-Happy-8-MenuHAPPY8MENU  เป็นเครื่องมือที่จะสามารถช่วยให้องค์กร ใช้เป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรม happy workplace ในองค์กรได้ DOWNLOAD 
 • Icon-Happy-ROIHAPPY WORKPLACE ROI เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถ วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินกิจกรรม happy workplace  เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้ดำเนินงาน เพราะเรื่องมือนี้จะสารมารถแสดงให้เห็นคุณค่าและมูลค่าของการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม DOWNLOAD

หมายเหตุ กิจกรรมทุกกิจกรรมที่คณะทำงานกำหนดขึ้น ควรเป็นกิจกรรมที่ผ่านการคิด วิเคราะห์จากผลสำรวจ และจากการตัดสินใจร่วมกันของพนักงานในองค์กร เพื่อให้กิจกรรมที่กำหนดขึ้นตรงความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริง โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมให้ครบทั้ง 8 กล่องความสุข แต่ดำเนินกิจกรรมให้ตรงความต้องการของพนักงานก็เพียงพอ.

5.ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้

6.ติดตามประเมินผล

โดยอาศัยเครื่องมือ HAPPINOMETER ช่วยประเมินผลความสุขของพนักงานอีกครั้งหลังดำเนินกิจกรรมไปแล้ว

 • Icon-HappinometerHAPPINOMETER  เป็นเครื่องมือในการสำรวจ ติดตาม ประเมินผล ความสุขของบุคคลในองค์กรDOWLOAD 

หมายเหตุ ติดต่อขอแบบสำรวจความสุขระดับบุคคล ได้ที่  http://www.happinometer.com/

7.ทบทวนกิจกรรมที่ดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินกิจกรรมต่อไป

8.ทำให้เป็นมาตราฐานของหน่วยงาน และพัฒนาต่อเนื่องจนกลายเป็น วัฒนธรรมสร้างสุขขององค์กร