Mission Imposible รหัสความสุขที่ถูกลืม

Mission Imposible รหัสความสุขที่ถูกลืม

ISBN: 978-616-91356-1-6

ที่ปรึกษา นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
ศจ.ดร. จำเนียร จวงตระกูล
นางสาว อัมพร ไทยขำ

ผู๎เขียน     ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล
               ดร.อดิทัต วะสีนนท์
               ดร.ปณิธาน คิวเจริญวงศ์
               นาย โชติวุฒิ อินนัดดา
              นาง สุวรรณา จิตจงยิ่งเจริญ
              นางสาวยุพาวดี ยินดียั่งยืน
              นายรัฐ เรืองโชติวิทย์
              นายสุรัส ตั้งไพฑูรย์
              นายนพพร ทิแก๎วศรี
              นายชวลิต ชัยวงค์
              นายธีฌากรณ์ สุริยะรังษี
             นางสาว ปวีณา เกษเดช
              นางสาว มิ่งขวัญ คงฤทธิ์

คำอธิบายหนังสือ

หนังสือ “Mission Impossible รหัสความสุขที่ถูกลืม” เลํมนี้เป็นความแปลกใหมํที่นำติดตามของการคิดนอกกรอบ ด๎วยการเรียนรู๎กลยุทธ์การเผยแพรํคริสต์ศาสตร์ในประเทศไทย แล๎วนำมาปรับใช๎กับการสร๎างองค์กรแหํงความสุข หนังสือเลํมนี้เป็นการแนะนำแนวทางการสร๎างแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรแหํงความสุขจาก
ประสบการณ์ของวิสาหกิจชุมชนแหํงหนึ่งในภาคเหนือ ประสบการณ์การทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อและพฤติกรรมของมิชชันนารี และจากประสบการณ์การสร๎างองค์กรแหํงความสุข 100 องค์กรของสมาคมเครือขำยบริการวิศวการ

DOWNLOAD: Mission Imposible