พัฒนาสุขภาวะองค์กรด้วย Happy Workplace Index "สุขด้วยกระบวนการสร้างสุขและสุขด้วยสุขภาพกายใจ"ทำด้วยวิธีไหนได้บ้าง

รายละเอียด

โครงการ ส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมแฟชั่น
สถานที่ ตะนาวศรี ครีคไซค์ รีสอร์ท จ.ราชบุรี
วันที่ 2017-03-03 , 2017-03-04
ข้อมูลเพิ่มเติม

พัฒนาสุขภาวะองค์กรด้วย Happy Workplace Index

“สุขด้วยกระบวนการสร้างสุขและสุขด้วยสุขภาพกายใจ”ทำด้วยวิธีไหนได้บ้าง

 

เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นเหล่านี้กัน

yes สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข ต้องทาอะไรบ้างและทาอย่างไรจะได้ผล

yes สุขด้วยสุขภาพกายใจ ส่งผลอย่างไรต่อองค์กรและจะทาให้ดีได้อย่างไร

พัฒนาให้เป็นคนดี
ด้วยการกาหนดค่านิยมและวัฒนธรรมกลุ่มเพื่อสร้างคนดีให้กับสังคม

พัฒนาให้เป็นคนเก่ง
ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการสร้างสุขและสุขด้วยสุขภาพกายใจ

ทุกคนมีความสุขร่วมกัน
ด้วยกิจกรรมกลุ่ม Community   ที่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม
ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย

จำนวนผู้ที่ขอเข้าร่วม / จำนวนที่รับ 0 / 60
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 1
0