อบรมรมหลักสูตรนักวิชาการสร้างสุของค์กร ด้านการประเมินและพัฒนางาน รุ่นที่ 2

รายละเอียด

โครงการ 1.เพิ่มข้อมูลอื่นๆ
สถานที่ ติดต่อผู้รับผิดชอบ
วันที่ 2017-03-08 , 2017-03-09
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดการฝึกอบรมหลักสูตร
“นักวิชาการสร้างสุของค์กร ด้านการประเมินและพัฒนางาน”
รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2560

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

 

ติดต่อสอบบถาม

 ผู้ประสานงาน: คุณสิทธิพร โทร. 084 139 8674 คุณกานต์พงศ์ โทร 082 365 5599 คุณสันธนิษย์ โทร 087 543 2025

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสาคัญ และมีความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมสร้างสุของค์กร เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดทักษะในการประเมินผลการดาเนินงานในงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร และนาความรู้ ทักษะที่ได้รับไปพัฒนาวางแผนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรของตนได้อย่างเหมาะสม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. สังกัดองค์กรภาครัฐ – ภาคเอกชน ที่ดาเนินธุรกิจด้านการผลิตหรือบริการ ไม่เป็นผู้ที่สังกัดบริษัทฝึกอบรม
2. ผู้ที่เข้าอบรมเป็นผู้บริหาร หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการสวัสดิการ/ความปลอดภัยในการทางาน/แรงงานสัมพันธ์ หรือผู้ที่องค์กรพิจารณาว่าเหมาะสม โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานด้านการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในองค์กร องค์กรละไม่เกิน 2 คน
3. ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับประกาศนียบัตรว่าได้เข้าร่วมการอบรมจากโครงการ

DOWLOAD      รายละเอียดกิจกรรม   

                     กำหนดการ

                     ใบสมัครเข้าร่วม

จำนวนผู้ที่ขอเข้าร่วม / จำนวนที่รับ
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 1