Happy Workplace Forum การวางแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

รายละเอียด

โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
สถานที่ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่ 2017-12-13 , 2017-12-13
ข้อมูลเพิ่มเติม

Happy Workplace Forum

การวางแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

(Annual Happy Workplace Development Plan)

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

 

 

ความสำคัญ

         องค์กรแห่งความสุข เป็นการพัฒนาองค์กรอย่างมีระบบทั้งการส่งเสริมให้คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ โดยการพัฒนาด้านความสุขของพนักงานจะเน้นให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้สามารถจัดสมดุลชีวิตตัวเองได้ (อย่างน้อยต้องสามารถจัดสมดุลของชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และชีวิตในองค์กร) การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขยังต้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อให้การพัฒนาด้าน “คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร

           ดังนั้นการออกแบบการสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร พนักงานและภาคส่วนต่างๆ ได้ และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนที่พฤติกรรมของพนักงาน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาที่ยังยืน

       Happy Workplace Forum “การวางแผนพัฒนาองค์กรแห่งความสุข” จะนำเสนอแนวคิดขององค์กรแห่งความสุข แนวโน้มและทิศทางของการจัดทำแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข กระบวนการจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข

องค์กรแห่งความสุข หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 

กำหนดการ

8.00 – 9.00 น.          ลงทะเบียน

 

9.00 – 9.15 น.          เปิดงาน โดย ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล

 

9.15 – 11.00 น.         แนวโน้มของการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์

                                 (นำเสนอ 1. แนวโน้มและประเด็นของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

                                               2. การจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี)

                                 โดย รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

                                 คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

11.00-12.00 น.          การวางแผนสร้างองค์กรแห่งความสุข

                                 (นำเสนอ  1. ข้อสังเกตของการวางแผน HWP ในองค์กรต่างๆ

                                               2. การจัดทำแผนของการสร้างองค์กรแห่งความสุข

       ตามหนังสือกลยุทธ์การสร้างองค์กรแห่งความสุข) 

       โดย นายธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว นักวิชาการอิสระ

 

12.00 – 13.00 น.        เชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ Happy 8 และ รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 15.30 น.        การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (ห้อง 201, 413, 501)

                                  กลุ่มที่ 1 คนทำงานมีความสุข (กิจกรรม Happy8)

 โดย อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล

 รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว      

 มหาวิทยาลัยมหิดล

                                  กลุ่มที่ 2 ที่ทำงานน่าอยู่

                                          โดย คุณวินัยศักดิ์ เหมืองทอง

  ผู้จัดการโครงการ SHAP กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(SHAP)

                                   กลุ่มที่ 3 ชุมชนสมานฉันท์

  โดย สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร

 

**หมายเหตุ :    1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ร่วมกิจกรรมครบทั้ง 3 หัวข้อ

                              2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาครบ 3 หัวข้อ และเข้าร่วมชมนิทรรศการ Happy8 จะได้รับหนังสือที่ระลึกจากศูนย์ Happy Workplace

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

       คุณวิลาศินี ศรีวงษา (เปรี้ยว) โทร.092-252-7932

       คุณสมใจนึก อิ่มรัมย์ (แพน) โทร.084-109-1779

       อีเมล์ happy8workplace@gmail.com

 

จำนวนผู้ที่ขอเข้าร่วม / จำนวนที่รับ 91 / 91
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 1