Happy Workplace Forum นวัตกรรมสร้างสุข ปี 3 ครั้งที่ 1 มือถือไมค์ ไฟส่องหน้า แล้วขยายเรื่อง การวางแผนเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข

รายละเอียด

โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
สถานที่ ณ ห้องประชุม 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่ 2018-03-14 , 2018-03-14
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

Happy Workplace Forum นวัตกรรมสร้างสุข ปี 3 ครั้งที่ 1

มือถือไมค์ ไฟส่องหน้า แล้วขยายเรื่อง “การวางแผนเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข”

​ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุม 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

            องค์กรน้องใหม่ ขอถาม “จะสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องทำอย่างไร?”

            องค์กรพี่ใหญ่ กังขา “ทำไมสร้างองค์กรแห่งความสุขมาหลายปี แต่ไม่สุขสักที หรือว่า ทำไม่ถูกวิธี!”

           

            การสร้างองค์กรแห่งความสุข เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เพราะแต่ละองค์กรมีบริบทองค์กรแตกต่างกัน รวมถึงนโยบายของผู้บริหาร และความต้องการของพนักงานแตกต่างกัน นักสร้างองค์กรแห่งความสุข ที่เป็น “สุดยอดนักสร้างองค์กรแห่งความสุข” ต้องสามารถวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis) ออกแบบ และขับเคลื่อนกระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุข ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

            เวที Happy Workplace Forum นวัตกรรมสร้างสุข ปี 3 มือถือไมค์ ไฟส่องหน้า แล้วขยายเรื่อง “การวางแผนเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข” เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาขององค์กรต่างๆ ในการวางแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข ทั้งการวินิจฉัยองค์กร การออกแบบ และวิธีขับเคลื่อนแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาองค์กร เพราะองค์กรแห่งความสุข คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00 - 09.10 น.           เปิดงานโดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

                                     ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

09.10 – 09.30 น.           ตัวแทนนักสร้างองค์กรแห่งความสุข รับโล่เกียรติคุณและของที่ระลึก

                                     มอบโดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล  

                                     ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

          (ตัวแทนถ่ายภาพร่วมกันพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

           ผู้ให้คำแนะนำและชื่มชมนวัตกรรมสร้างสุข)

09.30 – 12.30 น.           นำเสนอผลงานของนักสร้างองค์กรแห่งความสุข

(องค์กรละ 10 นาที  ฟังคำแนะนำและชื่นชมจากคณะกรรมการ 10 นาที )

             1.   บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

             2.    กรมชลประทาน

3.    บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี

4.    บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด

5.    บริษัท เจ.เอช. อุตสาหกรรม จำกัด

6.    บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

                                        7.    บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด

12.30 – 13.30 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 16.30 น.          นำเสนอผลงานของนักสร้างองค์กรแห่งความสุข (ต่อ)

(องค์กรละ 10 นาที และชื่นชมจากคณะกรรมการ 10 นาที )

                                     8.    บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด

           9.   บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

                                    10.   บริษัท สารัช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

                                    11.   โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

                                    12.   บริษัท โอเอซิสการ์เม้นท์ จำกัด

                                    13.   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

                                    14.   บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด

                                    15.   โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำและชื่มชมนวัตกรรมสร้างสุข 3 ท่าน  ได้แก่

         1. อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล

            รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

         2. รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวนิช

            หัวหน้าภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         3. คุณพิมพร ศิริวรรณ

             ผู้จัดการเครือข่าย CSR for Thailand

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

         คุณวิลาศินี ศรีวงษา (เปรี้ยว) โทร : 092-252-7932 e-mail : wilasinee.hwp@gmail.com 

         คุณสมใจนึก อิ่มรัมย์ (แพน) โทร : 084-109-1779 e-mail : somjainuek.hwp@gmail.com

 

 

 

จำนวนผู้ที่ขอเข้าร่วม / จำนวนที่รับ / 79
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 1