Happy Workplace Forum นวัตกรรมสร้างสุข ปี 3 ครั้งที่ 2 มือถือไมค์ ไฟส่องหน้า แล้วขยายเรื่อง การวางแผนเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข

รายละเอียด

โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
สถานที่ ห้องประชุม 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ
วันที่ 2018-04-02 , 2018-04-02
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

  •  

Happy Workplace Forum นวัตกรรมสร้างสุข ปี 3 ครั้งที่ 2

มือถือไมค์ ไฟส่องหน้า แล้วขยายเรื่อง “การวางแผนเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข”

​ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุม 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

            องค์กรน้องใหม่ ขอถาม “จะสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องทำอย่างไร?”

            องค์กรพี่ใหญ่ กังขา “ทำไมสร้างองค์กรแห่งความสุขมาหลายปี แต่ไม่สุขสักที หรือว่า ทำไม่ถูกวิธี!”

           

            การสร้างองค์กรแห่งความสุข เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เพราะแต่ละองค์กรมีบริบทองค์กรแตกต่างกัน รวมถึงนโยบายของผู้บริหาร และความต้องการของพนักงานแตกต่างกัน นักสร้างองค์กรแห่งความสุข ที่เป็น “สุดยอดนักสร้างองค์กรแห่งความสุข” ต้องสามารถวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis) ออกแบบ และขับเคลื่อนกระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุข ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

            เวที Happy Workplace Forum นวัตกรรมสร้างสุข ปี 3 มือถือไมค์ ไฟส่องหน้า แล้วขยายเรื่อง “การวางแผนเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข” เป็นการนำเสนอกรณีศึกษาขององค์กรต่างๆ ในการวางแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข ทั้งการวินิจฉัยองค์กร การออกแบบ และวิธีขับเคลื่อนแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุข ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาองค์กร เพราะองค์กรแห่งความสุข คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00 - 09.10 น.          ประธานกล่าวเปิดงาน

09.10 – 09.30 น.          ตัวแทนนักสร้างองค์กรแห่งความสุข รับโล่รางวัลและของที่ระลึก  

              (ตัวแทนถ่ายภาพร่วมกันพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

               ผู้ให้คำแนะนำและชื่มชมนวัตกรรมสร้างสุข)

09.30 – 12.30 น.          นำเสนอผลงานของนักสร้างองค์กรแห่งความสุข

               (องค์กรละ 10 นาที และชื่นชมจากคณะกรรมการ 10 นาที )

                                     1.บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด

                                     2.บริษัท แม่พิมพ์ จำกัด

                                     3.บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

                                     4.บริษัท วี – แคน เมค จำกัด

                                     5.บริษัท อุตสาหกรรม อะไหล่ (1999) จำกัด

                                     6.บริษัท พี.เอส.พี เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีซายน์ จำกัด

                                     7.บริษัท พานทองบรรจุภัณฑ์ จำกัด

12.30 – 13.30 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 16.30 น.           นำเสนอผลงานของนักสร้างองค์กรแห่งความสุข (ต่อ)

              (องค์กรละ 10 นาที ให้คำแนะนำและชื่นชมจากคณะกรรมการ 10 นาที )

                                    8.บริษัท โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์ จำกัด

                                    9.บริษัท สยาม ดี. เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

                                    10.บริษัท พีบี โลหะกิจ จำกัด

                                   11.บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ระยอง

                                   12.บริษัท แซฟฟรอน แลบบอราทอรีส์ จำกัด

                                   13.บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด

                                   14.บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด

หมายเหตุ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำและชื่มชมนวัตกรรมสร้างสุข 4 ท่าน ( ท่านละ 2 นาที) ได้แก่

  • รศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวนิช

         หัวหน้าภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • อ.ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน

         ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ สถาบันวิจัยสังคม

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คุณพิษณุ มุนิกานนท์

         ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

  • คุณพิมพร ศิริวรรณ

         ผู้จัดการเครือข่าย CSR for Thailand

จำนวนผู้ที่ขอเข้าร่วม / จำนวนที่รับ 51 / 120
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 1
60