Happy Workplace Forum Experience Exchange for Happy Workplace Creator

รายละเอียด

โครงการ ศูนย์พัฒนาและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ
สถานที่ ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี
วันที่ 2018-04-20 , 2018-04-20
ข้อมูลเพิ่มเติม

Happy Workplace Forum 

“Experience Exchange for Happy Workplace Creator”

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ความสำคัญ

       พ.ศ.2561 ศูนย์องค์กรสุขภาวะ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้คัดเลือกศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุขทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด, บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จํากัด (มหาชน), บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด, บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด, บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด

       ทั้ง 7 องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีการออกแบบกระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างเป็นระบบ (คือพัฒนาทั้งในมิติของคนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์) กระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุขสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานเพื่อให้สามารถจัดสมดุลชีวิตตนเองได้

       การสร้างองค์กรแห่งความสุขเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ นักสร้างองค์กรแห่งความสุขต้องกำหนดเป้าหมายและออกแบบแผนการสร้างองค์กรแห่งความสุขที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร รวมถึงต้องขับเคลื่อนแผนให้บรรลุตามที่วัตถุประสงค์ แน่นอนว่าการทำงานย่อมมีปัญหาและอุปสรรค บางช่วงเวลาอาจถูกต่อต้านโดยเฉพาะในช่วงการปรับเปลี่ยนองค์กร

       การเรียนรู้เทคนิคการทำงานที่สั้นและกระซับจากผู้มีประสบการจึงเป็นทางลัดที่จะทำให้นักสร้างองค์กรแห่งความสุขไม่หลงทาง และสามารถขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

       การจัดงาน Happy Workplace Forum ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ CoP สร้างสุข (CoP : Community of Practice หรือชุมชนนักปฏิบัติ)

คลินิกเป็นการเรียนรู้เทคนิคหรือเคล็ดลับการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข จากศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุขทั้ง 7 แห่งในประเด็น

       1. การกำหนดเป้าหมายของการสร้างองค์กรแห่งความสุข

       2. การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข

       3. วิธีการจัดการกับปัญหาและอุปสรรค์ของการสร้างองค์กรแห่งความสุข

       4. บทบาทของนักสร้างองค์กรแห่งความสุข

 

ช่วงบ่ายเป็น “CoP สร้างสุข” ประกอบด้วย

       1. เคลียร์ให้ชัด องค์กรแห่งความสุขคือ?

       2. การสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย MIO

       3. องค์กรแห่งความสุขท่ามกลางความหลากหลายด้านเชื้อชาติ

       4. การออกแบบกิจกรรมสร้างสุข

       5. การจัดกระบวนการทำงานเพื่อสร้างความสุข

       6. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 09.10 น.        เปิดงาน

09.10 – 10.30 น.        การกำหนดเป้าหมายของการสร้างองค์กรแห่งความสุข

10.45 – 12.00 น.        การขับเคลื่อนแผน การจัดการกับปัญหาและอุปสรรคของการสร้างองค์กรแห่งความสุข

13.00 – 15.00 น.        CoP สร้างสุข

 

เวลา

ห้อง 201

ห้อง 302

ห้อง 311

13.00 – 14.00 น.

เคลียร์ให้ชัด อะไรคือองค์กรแห่งความสุข?

โดย ศูนย์องค์กรแห่งความสุข

การสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย MIO

โดย บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด

องค์กรแห่งความสุขท่ามกลางความหลากหลายด้านเชื้อชาติ

โดย บริษัท  ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด และ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

14.00 – 15.00 น.

การออกแบบกิจกรรมสร้างสุข โดย บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จํากัด (มหาชน)

การจัดกระบวนการทำงานเพื่อสร้างความสุข

โดย บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โดย บริษัท ผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

คุณวิลาศินี ศรีวงษา (เปรี้ยว) โทร : 092-252-7932, อีเมล์ : wilasinee.hwp@gmail.com

คุณสมใจนึก อิ่มรัมย์ (แพน)  โทร : 084-109-1779, อีเมล์ : somjainuek.hwp@gmail.com

 

จำนวนผู้ที่ขอเข้าร่วม / จำนวนที่รับ / 78
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 1