การพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะ ลดพุง ลดโรค

รายละเอียด

โครงการ 1.เพิ่มข้อมูลอื่นๆ
สถานที่ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2018-05-31 , 2018-05-31
ข้อมูลเพิ่มเติม

การพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะ “ลดพุง ลดโรค”

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

หลักการและเหตุผล 

“โรคอ้วน” กำลังเป็นปัญหาของประชากรไทยในปัจจบุัน สิ่งที่น่ากังวลก็คือ “โรคอ้วน” เป็นปัจจัยเสี่ยง สำคัญของการเกิดโรคต่างๆ ตามมา อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน หรือ “โรคอ้วน” นั้น ก็คือ อาหารและอุปนิสัยในการบริโภค เพราะอาหารทุกวันนี้ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนปัจจบุันที่ชอบอยู่นิ่งๆมากขึ้นขาดกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสม จึงมีความจำเป็นที่ต้องรีบแก้ไขวิกฤติ “โรคอ้วน” ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม ในการนี้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสร้างเสริมสุขภาวะ “ลดพุง ลดโรค” ขึ้น เพื่ออบรม ให้องค์ความรู้ พัฒนาทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาวะในประเด็น ลดพุง ลดโรค แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแกนนำ ได้แก่ กลุ่มหน่วยงาน (องค์กร , สถานประกอบการณ์ , ชมรม) กลุ่มสหการศึกษา (โรงเรียน , มหาวิทยาลัย) และกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ (ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ ลดพุง ลดโรค , นักศึกษาสาธรณสุข , สื่อมวลชน ) ซึ่งนำไปสู่การขยายผลแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึง อันตรายของไขมันในช่องท้องจากภาวะอ้วนลงพุง ที่นาไปสู่การเกิดโรคต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย และ หันมาสำรวจตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน และเพิ่มกิจกรรมทางกายให้เหมาะสมต่อไป

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้บุคลากรที่เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน แลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ(Change agent)ให้แข็งแรงเพื่อนำองค์ความรู้ไป ถ่ายทอด สร้างความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน องค์กร และเยาวชน  ประชาชนทั่วไป ในการป้องกัน/ แก้ไขปัญหาการเกิดโรคจากภาวะอ้วน ลงพุง อาทิ โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูงและโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการเพิ่มกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมและถูกวิธี และ ส่งเสริมให้เกิดเป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบ ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ

 

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรตัวแทนจากหนว่ยงาน และ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างละ 2 คน จำแนกออกเป็น  3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มหน่วยงานสถานศึกษา คือ ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ในสถานศึกษา  2. กลุ่มองค์กร คือ ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน  3. กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ คือ พยาบาล นักวิชาการ นักสุขศึกษา เจ้าหน้าที่ที่สามารถให้คำแนะนำ  ติดตาม ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้สัมฤทธิ์ผล

 

กำหนดการ

07.30 – 08.20 น.                 ลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการอบรม พร้อมสื่อ

08.20 – 08.30 น.                 เข้าใจสถานการณ์ ที่มา วัตถุประสงค์ของการอบรม และความร่วมมือ 

                โดย        ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

08.30 – 09.00 น.                 กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าอบรม

09.00 – 10.30 น.                 สร้างแรงบันดาลใจ แชร์เทคนิคการปรับเปลี่ยน เพื่อนำไปสู่องค์กรไร้พุง

                 โดย        อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

10.30 – 10.45 น.                 ----พัก รับประทานอาหารว่าง---- 

10.45 – 12.15 น.                 กิจกรรมค้นหาความจริงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

                ฐานที่ 1 อาหารสำเร็จรูป : อ่านฉลากเป็นลดพุงไปกว่าครึ่ง   

                ฐานที่ 2 อาหารปรุงสด : บริโภคอาหาร 2:1:1    

                ฐานที่ 3 อ.ออกกำลังกาย ฐานที่ 4 ออกแบบเครื่องมือสื่อ   

                โดย        นักโภชนาการอาหาร และ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากเครือข่ายคนไทยไร้พุง

12.15 – 13.00 น.                 ----พักรับประทานอาหารกลางวัน----

13.00 – 13.15 น.                 นันทนาการ แบ่งกลุ่มห้องย่อย + Exercise break 

13.15 – 13.30 น.                 ชี้แจงแนวทางการดำเนินการส่งผลงาน “แกนนำลดพุง ลดโรค

                โดย        คุณนครนิทร์ ภระมรทัต นักวิชาการ (สสส.)

13.30 – 15.15 น.                 ระดมสมองวางแผนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสู่องค์กรไร้พุงนำร่อง

                โดย        ทีมวิทยากร+เครือข่ายคนไทยไร้พุง

15.15 – 15.30 น.                 ----พักรับประทานอาหารว่าง-----

15.30 – 16.15 น.                 นำเสนอแผนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสู่องค์กรไร้พุงนำร่อง พร้อมแลกเปลี่ยน

                (นำเสนอทีมละ 5 นาที เพื่อให้วิทยากรช่วยกันเสนอแนะแนวทางนำไปปรับใช้จริง)

                 โดย        ทีมวิทยากร

16.15 – 16.30 น.                  สรุปผลการเรียนรู้ ทำแบบประเมินผลการรอบรม (ทีมวิทยากร)

 

หมายเหตุ

1. แต่งกายในชุดที่เคลื่อนไหวสะดวก เนื่องจากมีการฝึกออกกำลังกายง่ายๆ ในที่ทำงานในช่วง Exercise break

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ ตามความเหมาะสม

 

เงื่อนไขการเข้าร่วม

1. ผู้เข้าร่วมอบรมแต่งกายชุดที่เคลื่อนไหวสะดวก เนื่องจากมีช่วงออกกำลังกายง่ายๆ  และร่วมอมรมครบตามระยะเวลาที่กำหนด

2. ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้รับผิดชอบส่วนงานพัฒนาบุคลากรหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

3. หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมอบรมต้องจัดทำผลงานและถ่ายภาพส่งภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561                          

4. ผู้เข้าร่วมอบรมที่ส่งผลงานและผ่านการคัดเลือกมาจัดแสดงเท่านั้น จะได้รับโล่พร้อมใบประกาศนียบัตรและ ทุนสนับสนุน  ณ กรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนมีนาคม 2562  

5. กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรม ไม่เกินภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

คุณเมธาพร โตเดช  โทร.087-815-1249, 085-837-7378

 

จำนวนผู้ที่ขอเข้าร่วม / จำนวนที่รับ 66 / 65
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 1