การสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ Jump Up 2B World Class Happy Workplace

รายละเอียด

โครงการ ผลสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะอย่างบูรณาการต่อเนื่องและยั่งยืน
สถานที่ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ
วันที่ 2018-07-18 , 2018-07-18
ข้อมูลเพิ่มเติม

การสร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ กิจกรรม "จัดเต็มเห็นคุณค่าการเป็นองค์กรสุขภาวะ" ครั้งที่ 2

"Jump Up 2B World Class Happy Workplace"

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ

 

กำหนดการ

Session 01

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

09.00-09.15 น. กิจกรรมสร้างสุข

09.15-09.20 น. Success Shoe Case

09.20-10.30 น. Inspiration

                         "Happy Workplace" Paradigm Shift in Global View

                         โดย นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

                          ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

Session 02

10.45-12.00 น. Sharing Experiences : What is the most Unhappy Issue in Workplace and How to solve?

ผู้ร่วมเสวนาโดย

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต "ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย" สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณชนาธิป จริยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณนพชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)

ดำเนินรายการโดย

คุณธีระ ธนกาญจนสุทธิ์ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

 

Session 03 

13.00-16.00 น. Lesson Learned : Success & Failure Case Study

Room 1 : Happy People (คนทำงานมีความสุข)

- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ 

- บริษัท สยามคาลโซนิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)

- บริษัท เอ็ม.ไอ.ที. พรีซีชั่น จำกัด

Room 2 : Happy Home (ที่ทำงานน่าอยู่)

- บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริง จำกัด 

- บริษัท เจมาร์ช โมบาย จำกัด

Room 3 : Decent Work (งานที่มีคุณค่า)

- บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด

- บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

- บริษัท สยามคาลโซนิค จำกัด (สาขาบางพลี)

Room 4 : Productivity Increase (ผลผลิตเพิ่ม)

- บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด

บริษัท บีแอนด์บี โซลิเมค จำกัด

 

********หมายเหตุ********

เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง (ทุกธุรกิจ, ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณมณฑา, คุณปุรนันทพร, คุณวนิดา

โทร 02-681-2559 #202

 

++++++สำหรับผู้ที่จองสิทธิ์แล้ว ไม่มา เข้าร่วมงาน มูลนิธิฯ ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานท่านละ 1,000 บาท++++++

 

จำนวนผู้ที่ขอเข้าร่วม / จำนวนที่รับ
ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรม 1