Happy Workplace Center
อาคารมูลนิธิกองทุนไทย ชั้น4 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทรศัพท์: 02-035-6311 โทรสาร:02-035-6311
อีเมล์: happy8workplace@gmail.com