โรงพักสร้างสุข Happy8Workplace
โดย : โรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หนังสือเล่มนี้ทำให้ผู้อ่านทราบถึงแนวทางปฏบิตั เกี่วกับการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวภายใต้โครงการโรงพักสร้างสุข ซึ่งได้รับความร่วมมือด้านองค์ความรู้ทางวิชาการและงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

บรรณาธิการ -
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-02-11 15:16:16
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ เพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นสถานีตำรวจสร้างเสริมสุขภาพ
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock