สุขที่ได้ธรรม
โดย : พระมหา สุทิตย์ อาภากโร ดร. ณัทธีร์ ศรีดี พระครู พิพิทธสุตาโร ดร. จักรกริช สังขมณี ผศ.ดร. วันชัย พลเมือยงดี

หนังสือ สุขที่ได้ธรรม เป็นหนังสือที่ได้มาจากการสังเคราะห์โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายองค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทย" ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์บทเรียน การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม และองค์ความรู้จากกิจกรรม/โครงการพัฒนาพระสงฆ์ องค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการของพระสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนาในการเรียนรู้ การปรับตัว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กรและการสร้างเครือข่ายทางสังคมในพระสงฆ์ 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ พระสงฆ์กลุ่มที่เน้นวิปัสนากรรมฐาน กลุ่มการจัดการศึกษา กลุ่มพระสังฆพัฒนาเพื่อชีวิตและชุมชน กลุ่มพระนักเผยแพร่หรือขบวนการพุทธใหม่ และพระสงฆ์ด้านการปกครอง ที่พระสงฆ์ได้สร้างประโยชน์และความสุขแก่พุทธศาสนิกชนได้ในหลายมิติ เป็นความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่เป็นความสุขหรือสุขที่ได้ธรรม

บรรณาธิการ 0 สายชล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-02-17 15:54:19
ประเภท
  • อื่นๆ
  • โครงการ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่าย องค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock