คู่มือวัดสร้างสุข (5ส ภาคประชาชน)
โดย : นาย อนุวรรตน์ ศิลาเรืองอำไพ นาย ฐิติ บุญประกอบ นาย วิบูลย์ ภัทรกิจจานนท์ นาย อภิชาติ ยิ้มแสง นาย วรจักร จองศักดิ์

     หนังสือคู่มือ วัดสร้างสุข (5ส ภาคประชาชน) เกิดจากการดำเนินโครงการ "วัดสร้างสุข" ที่ได้นำเสนอแนวทางและวิธ๊การที่จะสร้างสังคมแห่งความสุข ซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องราวขิง 5ส ในชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความมีวินัยของคนในชาติ โดยการประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนากับ 5สเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

บรรณาธิการ - -
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-02-27 10:39:50
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ วัดสร้างสุข
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock