ยะม๋วนก๋าน
โดย : - โครงการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะในจังหวัดภาคเหนือตอนบน -

     “ยะก๋านม่วน” หรือ “ทำงานมีความสุขใจ” เป็นคำที่หลายคนมีความสุขที่ได้ยิน และต้องการมีความ
รู้สึกนี้ หนังสือ “ยะก๋านม่วน” เล่มนี้ จึงนำเสนอลักษณะของความสุขและวิธีการสร้างความสุขในการ
ทำงาน โดยรวบรวมกรณีศึกษาการทำงานอย่างมีความสุขขององค์กรต้นแบบในจังหวัดน่าน เชียงราย
แพร่ เชียงใหม่ และพะเยา

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-24 09:09:03
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ เสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ (Healthy Organization) ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ( ระยะที่สอง พ.ศ. 2554- 2556 )
    ดาวโหลด