123 สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข
โดย : ผศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร และคณะ ดร. วศิน มหัตนิรันดร์กุล และคณะ ผศ.ดร. อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล และคณะ รศ.ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ ดร. ขวัญเมือง แก้วดำเกิง และคณะ ดร. จิราพร ระโหฐาน และคณะ นาย นพพร ทิแก้วศรี

หนังสือ “1 2 3 สู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข” เล่มนี้ นำเสนอแนวทางการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยเนื้อหาประกอบด้วย
\n2 ส่วน คือ 

\n\n

ส่วนนำ ซึ่งนำเสนอภาพรวมขององค์กรแห่งความสุข และแนะนำ 5+1 เครื่องมือ เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 

\n\n

ส่วนที่ 2 นำเสนอเครื่องมือสร้างความสุข5+1 เครื่องมือหรือ 6เครื่องมือ ซึ่งแบ่งย่อยเป็น 3 ประเภทคือ
\n          1. เครื่องมือที่นำเสนอกรอบความคิดองค์กรแห่งความสุข
\nจำนวน 1 เครื่องมือ คือ HOME Model
\n         2. เครื่องมือที่นำเสนอกระบวนการสร้างความสุข มี 2 เครื่อง
\nมือ ได้แก่ HeHa และ Happy 8 Menu
\n          3. เครื่องมือที่นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์องค์กร จำนวน 3 องค์กร ได้แก่ HAPPINOMETER, Happy Workplace Index และ
\nROI

\n

บรรณาธิการ 0 ชาญวิทย์ วสันธนารัตน์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-24 09:34:47
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข(2555-2556)
    ดาวโหลด