นวัตกรรมสร้างสุข
โดย : - องค์กรที่ส่งนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการ -

     หนังสือ “นวัตกรรมแห‹งความสุข” เล‹มนี้จะช‹วยจุดประกายใหŒท‹านมีแนวทางการสรŒางความสุขในองคกร อย‹างไรก็ตาม
การสรŒางองคกรแห‹งความสุขเปšนลักษณะเฉพาะที่แต‹ละองคกรตŒองมีความคิดสรŒ้างสรรค์ เพื่อพัฒนาแนวทางการสรŒางความสุขใหŒเหมาะสมกับบริบทขององคกรมากที่สุด

บรรณาธิการ 0 นพพร 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-24 09:34:47
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข(2555-2556)
    ดาวโหลด