MISSION IMPOSSIBLE รหัสความสุขที่ถูกลืม
โดย : ดร. วศิน

      หนังสือ “Mission Impossible รหัสความสุขที่ถูกลืม” เลํมนี้เป็นความแปลกใหมํที่นำติดตามของการคิดนอกกรอบ ด๎วยการ
เรียนรู๎กลยุทธ์การเผยแพรํคริสต์ศาสตร์ในประเทศไทย แล๎วนำมาปรับใช๎กับการสร๎างองค์กรแหํงความสุข หนังสือเลํมนี้เป็นการแนะนำ
แนวทางการสร๎างแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรแหํงความสุขจากประสบการณ์ของวิสาหกิจชุมชนแหํงหนึ่งในภาคเหนือ ประสบการณ์การ
ทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อและพฤติกรรมของมิชชันนารี และจากประสบการณ์การสร๎างองค์กรแหํงความสุข 100 องค์กรของสมาคม
เครือขำยบริการวิศวการ

 

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-24 09:34:47
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข(2555-2556)
    ดาวโหลด