Happy Workplace ตัวช่วยการพัฒนาทุนมนุษย์สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยความสุข
โดย : นาย สมนึก พลอากาศตรีหญิงดร. จิราภรณ์ นางสาว ชุติกาญจน์ นางสาว ธัญญรัตน์ นาย ชูตระกูล นาย ภูชิสส์

หนังสือ Happy Workplace  ตัวช่วยการพัฒนาทุนมนุษย์สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยความสุข  เป็นหนังสือที่บอกเล่าถึงความสำคัญในการนำ Happy Workplace ไปเป็นตัวช่วยในการพัฒนาบุคลกรในองค์กร เพื่อให้เกิดความสุขในการทำงานยังมีตัวอย่างขององค์กรต้นแบบ  8  องค์กรที่น่าสนใจ

บรรณาธิการ นาย ภูชิสส์ ศรีเจริญ
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-21 09:26:06
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ สร้างเสริมสุขภาวะองค์กรจังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 2
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock