บ้านขนมนันทวัน ขนมเพื่อสังคม
โดย : นาย นพพร นาย สาธิต นางสาว กนกวรรณ

        หนังสือ “บ้านขนมนันทวัน ขนมเพื่อสังคม” เป็นเรื่องราวการสร้างองค์กรแห่งความสุข ของบ้านขนมนันทวัน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งรวบรวมจากคำสัมภาษณ์ของผู้บริหารและพนักงาน แล้วนำเสนอตามกรอบแนวคิดขององค์กรแห่งความสุข ของสำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) ซึ่งองค์กรแห่งความสุขมีลักษณะสำาคัญ คือ องค์กรที่ คนทำางานที่มีความสุข ที่ทำางานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์

บรรณาธิการ - -
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-01-27 10:47:27
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ สนับสนุนการทำงานด้านการจัดการข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ (2556-2558)
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock