102 องค์กรหลากสุข
โดย : รศ.ดร. วิชัย ผศ.ดร. สมบัติ ผศ.ดร. จุฑามาศ

    หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้แนวทางการสร้างสุข ในองคกรทั้งหมด 102 องค์กร เพื่อให้องค์กรหรือผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางการสร้างความสุมดุล ระหว่างการทำงาน และการใช้ชีวิต

 

ดาวโหลดไฟล์นี้ happy workplace

บรรณาธิการ 0 ชาญวิทย์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-24 09:34:47
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข(2555-2556)
    ดาวโหลด