ความสุขหลากมุมมอง
โดย : รศ.ดร. วิชัย ผศ.ดร. สมบัติ ผศ.ดร. จุฑามาศ

   หนังสือ เล่มนี้นำเสนอโมเดลองค์กรแห่งความสุข 3 โมเดล ซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์ข้อมูลและถอดรหัสความสุขจากตัวอย่างองค์กร ทั้ง 103 องค์กร

บรรณาธิการ 0 ชาญวิทย์ 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-24 09:34:47
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้องค์กรแห่งความสุข(2555-2556)
    ดาวโหลด