คุณภาพชีวิตการทำงานและความสุข
โดย : เฉลิมพล แจ่มจันทร์ กาญจนา ตั้งชลทิพย์ จรัมพร โห้ลำยอง รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ

     หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและความสุข รวมถึง ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงานที่ผ่านมา ในหลากหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยซึ่งเป็นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่นำมาสู่การพัฒนาสร้างเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตและความสุข HAPPINOMETER

บรรณาธิการ 0 - 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-08-22 10:00:04
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ จับตาสถานการณ์ความสุขของคนทำงานในประเทศไทยในช่วงปี 1 กันยายน 2554 – 31 กรกฎาคม 2557 ระยะที่2
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock