ก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ก้าวไปเป็น Happy Workplace
โดย : ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง และคณะ

<p>หนังสือ ก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ก้าวไปเป็น Happy Workplac&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;การเริ่มต้นของการสร้างสุขในองค์กร โดยการนำแนวคิด MapHR&nbsp;</p> <p>มาใช้ในการสร้างความสุขในเกิดขึ้นในองค์กร</p>

บรรณาธิการ 0 ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2557
วันที่เพิ่ม 2014-04-23 11:22:44
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนา "นักสร้างสุของค์กร" ด้วย MapHR
    ดาวโหลด
    ไม่มีใน Stock