การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งความสุข: แนวคิด และบทเรียนจากกรณีศึกษา
โดย : พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ ประภาพรรณ อุ่นอบ

  หนังสือเล่มนี้ เป็นผลผลิตส่วนหนึ่งของการด

บรรณาธิการ 0 อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 0
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-04-23 10:25:46
ประเภท
  • Happy Workplace
  • โครงการ พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ (1สิงหาคม 2554 – 30 กรกฎาคม 2556)
    ดาวโหลด